Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OBINION B.V.

Algemene Voorwaarden van Obinion B.V., statutair gevestigd te Hapert, kantoorhoudende te (3045 PV) Rotterdam aan de Tempelhof 4 (KvK nummer: 17176019).

Datum: 27 november 2014

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden worden met ˝OBINION˝ aangeduid OBINION B.V. en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van OBINION hanteren, en worden met opdrachtgever aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbieding is gericht en⁄of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met OBINION. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met OBINION niet van toepassing.

1.3 Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. OBINION en de opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

2. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Een aanbieding van OBINION geschiedt vrijblijvend en kan te allen tijde door OBINION worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd. In een aanbieding voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbieding door OBINION verstrekte voorschriften of adviezen en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden OBINION niet. Indien de geldigheidsduur van de aanbieding niet in de aanbieding is opgenomen geldt een aanbieding voor maximaal vijf werkdagen vanaf de dagtekening van de aanbieding, waarna de aanbieding komt te vervallen.

2.2 Een overeenkomst tussen OBINION en de opdrachtgever komt, na aanvaarding door opdrachtgever van een aanbieding door OBINION, eerst tot stand ofwel door verzending van een daartoe strekkende opdrachtbevestiging door OBINION aan opdrachtgever, ofwel doordat OBINION een begin maakt met de uitvoering van de overeenkomst. Indien OBINION een opdrachtbevestiging verzendt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven. Indien OBINION geen opdrachtbevestiging verzendt, wordt de door opdrachtgever geaccepteerde aanbieding geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven. OBINION kan echter niet aan de tekst van een opdrachtbevestiging of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever begreep of redelijkerwijs moest begrijpen dat de opdrachtbevestiging of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door OBINION en de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of de opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is de opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde zaken en rechten 2 gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan OBINION te vergoeden alle door OBINION in verband met de aanbieding en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen alle ter uitvoering van de overeenkomst reeds door OBINION gekochte of bestelde zaken, materialen en/of grondstoffen.

2.5 OBINION heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden: a. een aan de opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen; b. de indiening van een tot het verlenen van (voorlopige) surséance van betaling aan de opdrachtgever strekkend verzoek; c. de indiening van een tot faillietverklaring van de opdrachtgever strekkend verzoek; d. handelingsonbekwaamheid van de opdrachtgever; e. volledige beschikkingsonbevoegdheid van de opdrachtgever; f. executoriaal beslag onder OBINION ten laste van de opdrachtgever; g. de totstandkoming van een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit; De opdrachtgever is verplicht OBINION onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.

2.6 OBINION is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel 2.5 bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.

2.7 Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij OBINION ten aanzien van die prestaties in verzuim is. In verband met de verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst door OBINION gefactureerde geldsommen is de opdrachtgever na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

3. Prijs en betaling

3.1 Door OBINION kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en exclusief kosten van onder andere verpakking, vervoer, verblijf, verzending, invoer, uitvoer, opslag, in- en uitladen en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Niet in een uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte aanbieding of opdrachtbevestiging kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden OBINION niet.

3.2 Voorts zijn in de prijzen niet begrepen de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk, de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen, de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken, de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval, alsmede reis- en verblijfkosten.

3.3 OBINION heeft het recht om stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever door te berekenen als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. OBINION heeft alsdan het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst niet aan.

3.4 Facturen van OBINION dienen in Euro te worden voldaan overeenkomstig de op de factuur van OBINION vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen betalingstermijn is vermeld, dient de factuur binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan.

3.5 Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de opdrachtgever verschuldigde geldsommen na 3 eerste herinnering nalaat te betalen, is de opdrachtgever het bedrag van de door OBINION te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan OBINION verschuldigd zonder enige matiging.

3.6 OBINION heeft het recht betalingen van de opdrachtgever (ondanks andersluidende mededelingen of vermeldingen van de opdrachtgever) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

3.7 De opdrachtgever heeft nimmer het recht om betalingsverplichtingen tegenover OBINION op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van OBINION tegenover de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden indien OBINION in verzuim is.

3.8 De opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van OBINION de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van OBINION te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de opdrachtgever de voldoening van de vorderingen van OBINION desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft OBINION het recht haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen.

3.9 OBINION heeft het recht op voorschotbasis en/of in termijnen te factureren. 3.10 OBINION heeft het recht om – al dan niet opeisbare- vorderingen van de opdrachtgever te verrekenen met verplichtingen van OBINION tegenover de opdrachtgever.

4. Voorbehoud van eigendom en rechten

4.1 De eigendom van alle door OBINION geleverde zaken gaat eerst op de opdrachtgever over indien en nadat de opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst, terzake geleverde of nog te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waarbij naast levering van zaken tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden is bedongen, aan OBINION verschuldigd is waaronder krachtens artikel 3.5 verschuldigde geldsommen.

4.2 De opdrachtgever is totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 4.1 bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

4.3 Indien opdrachtgever (mede) uit door OBINION geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt opdrachtgever die zaak slechts voor OBINION, houdt opdrachtgever de nieuwgevormde zaak voor OBINION en blijft OBINION eigenaar van de nieuwgevormde zaak, totdat opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

4.4 Tot meerdere zekerheid voor de terugbetaling van al hetgeen opdrachtgever, uit welken hoofde ook, aan OBINION verschuldigd mocht zijn en/of worden, verstrekt opdrachtgever op eerste verzoek aan OBINION, gelijk die in pand aanneemt, een pandrecht op de geleverde zaken althans de daarmee nieuwgevormde, vermengde of nagetrokken zaken.

4.5 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van OBINION vervangende en/of aanvullende zekerheden te verstrekken.

4.6 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht voor OBINION gunstigere bepalingen bevat.

4.7 De opdrachtgever is, zolang zij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken onder zich heeft, verplicht deze zaken zorgvuldig te behandelen en deze zo nodig zorgvuldig te onderhouden, een en ander op eigen kosten. De opdrachtgever is tevens verplicht bedoelde zaken op eigen kosten bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen door OBINION als zodanig aangewezen risico’s zoals brand, diefstal en andere 4 oorzaken van verlies benevens aansprakelijkheid voor schade in verband met deze zaken onder bepalingen en bedingen en tot bedragen als door OBINION gewenst. De polissen en de bewijzen van betaling van de premies moeten te allen tijde op eerste verzoek aan OBINION worden getoond. Bij aanspraken of beslagen van derden op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken is opdrachtgever verplicht alle maatregelen te treffen, welke tot behoud van de rechten van OBINION noodzakelijk zijn. OBINION kan desgewenst ook zelf tot het treffen van maatregelen overgaan of doen overgaan, waarbij alle in redelijkheid met deze maatregelen verband houdende kosten volledig door opdrachtgever aan OBINION dienen te worden vergoed.

4.8 OBINION of een door haar aan te wijzen (hulp-)persoon heeft te allen tijde vrije toegang tot het bedrijf van opdrachtgever om zonodig de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te halen. Met het bedrijf wordt hier gedoeld op alle gebouwen en percelen, lokalen, kasten, kelders, bergruimten en andere plaatsen waar de zaken zich bevinden, zich behoren te bevinden of redelijkerwijs geacht kunnen worden zich te bevinden.

5. Rechten van intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, analyses, rapporten, handleidingen, methoden, modellen, materialen, technologieën, uitvindingen, computerprogrammatuur, databanken en documentatie), hierna te noemen “Voortbrengselen”, berusten uitsluitend bij OBINION en/of haar licentiegever(s). De opdrachtgever zal Voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van Voortbrengselen verwijderen of wijzigen.

5.2 Voortbrengselen en daarin vervatte of geopenbaarde technologieën, materialen, methoden en/of informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van OBINION en/of haar licentiegever(s) te bevatten, ten aanzien waarvan artikel 8.1 geldt. De opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op Voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen.

5.3 OBINION heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen. De opdrachtgever zal technische maatregelen ter bescherming en/of beveiliging van Voortbrengselen niet verwijderen of ontwijken.

5.4 Door OBINION ten aanzien van Voortbrengselen aan de opdrachtgever verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de Voortbrengselen in strijd met de rechten van OBINION en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De opdrachtgever verkrijgt door de overeenkomst geen rechten van intellectuele eigendom. Door OBINION verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.

5.5 Indien en voor zover Voortbrengselen aan de opdrachtgever zijn verstrekt en/of toegankelijk zijn, ten aanzien waarvan rechten van intellectuele eigendom aan anderen dan OBINION toebehoren, gelden ten aanzien van die Voortbrengselen door de rechthebbende(n) gehanteerde voorwaarden in plaats van daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever aanvaardt de in dit artikel 5.5 bedoelde voorwaarden van derden, waarvan de opdrachtgever kennis heeft kunnen nemen door OBINION te verzoeken die aan de opdrachtgever te verstrekken.

5.6 Onverminderd artikel 6 zal OBINION de opdrachtgever vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat de opdrachtgever door gebruik van Voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van die derden schendt, maar slechts indien en voor zover de opdrachtgever OBINION onverwijld schriftelijk over het bestaan en de inhoud van de vorderingen inlicht, de behandeling van die vordering volledig aan OBINION overlaat en instructies van OBINION ten deze opvolgt. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover Voortbrengselen door een ander dan OBINION zijn gewijzigd. Indien de hiervoor in 5 dit artikel 5.6 bedoelde schending van rechten van intellectuele eigendom in rechte onherroepelijk komt vast te staan of door OBINION onherroepelijk wordt erkend, zal OBINION hetzij de betrokken Voortbrengselen van de opdrachtgever terugnemen tegen (terug)betaling van de verwervingskosten, verminderd met een redelijke gebruiksvergoeding, hetzij de opdrachtgever in staat te stellen om de betrokken Voortbrengselen of functioneel gelijkwaardige voortbrengselen met instandhouding van de overeenkomst te blijven gebruiken. OBINION is niet in andere en/of verderstrekkende zin aansprakelijk en/of verplicht de opdrachtgever te vrijwaren.

5.7 De opdrachtgever zal OBINION vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat OBINION door gebruik van door de opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van OBINION als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan OBINION vergoeden.

6. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

6.1 Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van OBINION zijn beperkt door de artikelen 6.1 tot en met 6.6. De artikelen 6.1 tot en met 6.6 zijn van overeenkomstige toepassing op door de opdrachtgever op onrechtmatige daad van OBINION gebaseerde vorderingen. Hulppersonen van OBINION hebben het recht om jegens de opdrachtgever een beroep op de artikelen 6.1 tot en met 6.6 te doen.

6.2 OBINION is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van OBINION aan OBINION toe te rekenen tekortkomingen. Als aan OBINION toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpzaken, tekortkomingen door gedragingen van andere leveranciers van de opdrachtgever en tekortkomingen, die voortvloeien uit niet beveiligde (elektronische) verzending van verklaringen en gegevens. OBINION is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) koop van ongeschikte zaken en gebruik van de adviezen van OBINION en niet uitsluitend tot de opdrachtgever gerichte – algemene – informatie.

6.3 Aansprakelijkheid van OBINION kan uitsluitend ontstaan, nadat de opdrachtgever OBINION onverwijld, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de levering of, bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming, onverwijld maar uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en OBINION gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

6.4 Een verplichting van OBINION tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een tijdvak van meer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor één jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door OBINION verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van OBINION wordt betaald. OBINION is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, waaronder stagnatieschade, imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van besparingen, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden. Voorts is OBINION in geen geval verplicht om schade te vergoeden die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.

6.5 De opdrachtgever vrijwaart OBINION van vorderingen van derden die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door OBINION geleverde zaken en/of verleende diensten tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van OBINION. De opdrachtgever vrijwaart 6 OBINION van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de opdrachtgever aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door OBINION aan de opdrachtgever geleverde zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door OBINION geleverde zaken.

6.6 Indien door werknemers en/of andere hulppersonen van OBINION ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van OBINION en/of met door de opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de opdrachtgever tegenover die werknemers en andere hulppersonen de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de opdrachtgever OBINION zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de opdrachtgever van de in artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichtingen door de opdrachtgever.

7. Overmacht

7.1 Indien OBINION door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien OBINION door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan alle bij het sluiten van enige overeenkomst onvoorzienbare omstandigheden die buiten de invloedssfeer van OBINION liggen en nakoming van enige overeenkomst – tijdelijk – verhinderen, waaronder tekortkomingen van (toeleveranciers van) OBINION en/of andere hulppersonen, productiestoringen, stakingen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, import- of handelsbeperkingen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

7.2 Indien OBINION door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de opdrachtgever tegenover OBINION geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

8. Vertrouwelijke informatie en non-concurrentie

8.1 De opdrachtgever staat er voor in dat derden niet, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door OBINION verstrekte, dan wel van OBINION betrokken en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door OBINION als zodanig is aangeduid.

8.2 Door schending van artikel

8.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan OBINION een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 100.000,00 voor iedere schending en van EUR 5.000,00 voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om iedere schending te staken en gestaakt te houden, uit ieder schending voortvloeiende schade aan OBINION te vergoeden en uit iedere schending voortvloeiende voordelen aan OBINION te verantwoorden en af te dragen.

9. Algemene bepalingen ingeval van levering van zaken of diensten

9.1 Door OBINION kenbaar gemaakte termijnen zijn naar beste weten en op basis van bij het tot stand komen van de overeenkomst aan OBINION bekende gegevens vastgesteld, vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door OBINION zoveel mogelijk in acht worden genomen. OBINION is door uitsluitend het overschrijden van een termijn niet in verzuim en de opdrachtgever kan aan uitsluitend het overschrijden van een door OBINION kenbaar gemaakte termijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. De overschrijding van een termijn door OBINION geeft de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geen enkel recht op schadevergoeding. Termijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van OBINION ingetreden omstandigheden. 7 9.2 De opdrachtgever is verplicht te leveren zaken en te verlenen diensten op eerste verzoek van OBINION af te nemen. Door schending van de hiervoor in dit artikel 9.2 bedoelde verplichtingen is de opdrachtgever onmiddellijk in verzuim.

9.3 De opdrachtgever is verplicht om OBINION tijdig in kennis te stellen van door OBINION in acht te nemen regelgeving en normen die specifiek voor (de branche van) de opdrachtgever gelden en alle informatie ter beschikking te stellen die benodigd is voor de (uitvoering van de) overeenkomst. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van die informatie.

9.4 Overeengekomen, gewenste of benodigde documentatie en/of certificering wordt door OBINION naar eigen inzicht en beste vermogen ingevuld en afgegeven. OBINION is niet gehouden om de documentatie en/of certificering gelijktijdig te leveren met de zaken waarop de documentatie en/of certificering betrekking hebben. Het ontbreken van documentatie en/of certificering bij levering van zaken waarop de documentatie en/of certificering betrekking hebben staat niet in de weg aan oplevering van die zaken in de zin van artikel 12 en geeft opdrachtgever geen enkele aanspraak op ontbinding, schadevergoeding of opschorting van verplichtingen.

9.5 De relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van OBINION leveren volledig bewijs op van de door OBINION geleverde zaken en diensten, onverminderd het recht van opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

10. Levering en afname van zaken

10.1 Onverminderd de artikelen 4.1 en 9.2 zijn door OBINION te leveren zaken voor risico van de opdrachtgever met ingang van het moment waarop (een hulppersoon van) de opdrachtgever de feitelijke macht over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de opdrachtgever om door OBINION te leveren zaken af te nemen.

10.2 De opdrachtgever is verplicht de deugdelijkheid van door OBINION geleverde zaken bij de (af)levering te controleren en OBINION bij de (af)levering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de door OBINION geleverde zaken in kennis te stellen. Door OBINION geleverde zaken, die de opdrachtgever of een hulppersoon van de opdrachtgever 7 kalenderdagen na de levering zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

10.3 Transportschade dient onmiddellijk door de opdrachtgever bij de transporteur te worden gemeld middels een vermelding van de constatering van de transportschade op het CMR of pakbon, op straffe van verval van elke aanspraak op vergoeding van de daardoor geleden schade.

10.4 OBINION is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de opdrachtgever aan OBINION geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de opdrachtgever geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door OBINION van de reden van het retourneren. Door de opdrachtgever zijn de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat OBINION de opdrachtgever voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien OBINION geretourneerde zaken niet aanneemt, is de opdrachtgever verplicht door OBINION in verband met de geretourneerde zaken gemaakte kosten aan OBINION te vergoeden.

10.5 Indien OBINION door anderen tot stand gebrachte en/of van anderen betrokken zaken aan de opdrachtgever levert, gelden ten aanzien van (de deugdelijkheid van) die zaken de voorwaarden van de producten respectievelijk de toeleverancier van de zaken naast en met voorrang voor de overeenkomst tussen OBINION en de opdrachtgever (inclusief deze algemene voorwaarden). 10.6 Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de toegangswegen vóór de (af)levering van verkochte zaken en (indien overeengekomen) dienstverlening geschikt zijn voor het benodigde transport en de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en dienstverlening.

11. Verlening en afname van diensten 8

11.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen zal OBINION aan de opdrachtgever diensten verlenen, zoals bijvoorbeeld het (doen) installeren van verkochte zaken, het (doen) reinigen daarvan en/of het (doen) plegen van onderhoud daaraan.

11.2 Door OBINION verrichte diensten waartegen de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de uitvoering daarvan heeft geprotesteerd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

11.3 Indien dienstverlening door OBINION is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht om vóór de (af)levering van verkochte zaken een voor de dienstverlening geschikte plaats en voor het functioneren van de zaken vereiste faciliteiten (zoals (afsluitbare en droge) opslagplaatsen, hulpwerklieden, hulpmaterialen, werktuigen, telecommunicatiefaciliteiten, (pers)lucht, gas, water, elektriciteit, licht en verwarming) en voorzieningen (zoals sanitaire voorzieningen voor werklieden) ter beschikking te stellen en alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen, te handhaven en te voldoen aan overheidsvoorschriften, waaronder uitdrukkelijk de Arbowet en -regelgeving. Opdrachtgever dient voorts zorg te dragen voor een milieutechnisch verantwoorde afvoer van alle gebruikte en verontreinigde hulpmiddelen en stoffen zoals reinigingsmiddel, chemicaliën, schoonmaakmiddelen, poetsdoeken, et cetera.

11.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging of brand, aan zaken van OBINION, opdrachtgever en/of derden, zoals gereedschappen en materialen die zich bevinden op de locatie waar de werkzaamheden worden verricht, of die door opdrachtgever voor opslag aan OBINION ter beschikking is gesteld.

11.5 Indien opdrachtgever de verplichtingen zoals opgenomen in de artikelen 11.3 en 11.4 niet nakomt en er daardoor vertraging in de uitvoering van enige overeenkomst ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van OBINION dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor OBINION, alsmede eventueel door OBINION ingeschakelde hulppersonen, uit de vertraging voortvloeiende schade.

11.6 OBINION is verplicht de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door OBINION schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures. Diensten worden verleend per dagdeel, dat mede voorbereidingstijd en reistijd omvat, tenzij anders overeengekomen.

11.7 Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft OBINION het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

11.8 OBINION is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, indien OBINION die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. OBINION is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De opdrachtgever is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden, aan OBINION een door OBINION op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd.

11.9 OBINION heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door één of meer anderen (dan één of meer bepaalde personen) met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren en in dat kader beperkingen van (verplichtingen uit) aansprakelijkheid van die derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

11.10 Indien OBINION op verzoek of met voorafgaande toestemming van de opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de opdrachtgever aan OBINION een door op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) geldsom verschuldigd. OBINION is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt. Timmer-, 9 schilder-, metsel-, graaf- en ruw smeedwerk vallen nimmer onder de werkzaamheden van OBINION en dienen te worden uitgevoerd door en voor rekening en risico van Opdrachtgever.

11.11 Indien overeen te komen dienstverlening verband houdt met de door anderen verrichte en/of te verrichten diensten en/of door andere geleverde en/of te leveren zaken, is de opdrachtgever verplicht OBINION daarvan vóór het tot stand komen van overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met vermelding van de namen van de andere leveranciers.

11.12 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot (afgifte van en/of toegang tot) door OBINION tot stand gebrachte en/of uit de dienstverlening van OBINION voortvloeiende databases.

12. Oplevering

12.1 Een opdracht wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: a. opdrachtgever het geleverde heeft goedgekeurd; b. het geleverde door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het geleverde in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. OBINION schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat de opdracht is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het geleverde al dan niet is goedgekeurd; d. opdrachtgever het geleverde niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het geleverde niet in de weg staan.

12.2 Keurt opdrachtgever het geleverde niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan OBINION.

12.3 Keurt opdrachtgever het geleverde niet goed dan zal hij OBINION in de gelegenheid stellen het geleverde opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

12.4 Vertraging in de afgifte van overeengekomen documentatie of certificeringen, is onvoldoende grond om het geleverde niet goed te keuren. Dit laat onverlet de verplichting van OBINION zich in te spannen om na oplevering alsnog zo spoedig mogelijk de betreffende documentatie of certificering af te geven.

12.5 Opdrachtgever vrijwaart OBINION voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

13. Garantie

13.1 OBINION verleent geen garantie, behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2 Een tussen OBINION en opdrachtgever overeengekomen garantie heeft geen voorrang boven het bepaalde in artikel 10.4.

13.3 Een garantieverplichting van OBINION gaat in geen geval verder dan de verplichting om alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn de overeengekomen zaken te herstellen of – naar keuze van OBINION – te vervangen en/of de overeengekomen dienstverlening (alsnog) te verrichten. Een door of met OBINION overeengekomen garantie omvat in geen geval de verplichting tot: a. herstel c.q. vervanging van verkleurde c.q. vergrijsde geleverde zaken; b. herstel c.q. vervanging van – al dan niet in het kader van dienstverlening – geleverde zaken die zijn beschadigd of teniet gegaan als gevolg van – slijtage door – normaal gebruik.

13.4 Elke overeengekomen garantieverplichting vervalt indien: a. de opdrachtgever niet onverwijld en uiterlijk binnen 7 dagen na het constateren van enig gebrek in de geleverde zaken of dienstverlening OBINION daarvan schriftelijk in kennis stelt; b. OBINION niet afdoende in de gelegenheid is gesteld een gebrek alsnog te verhelpen en/of derden het herstel reeds hebben verricht, althans daartoe een poging hebben gedaan; 10 c. verplaatsingen van of wijzigingen aan de geleverde zaken niet door OBINION zijn uitgevoerd c.q. aangebracht en/of dienstverlening (waaronder in elk geval reparaties en onderhoud) aan de door OBINION geleverde zaken die niet door OBINION is verricht; d. een gebrek te wijten is aan opzet, bewuste roekeloosheid of onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever, waaronder in elk geval – maar niet uitsluitend – zal zijn begrepen: – elke plaatsing van voorwerpen die contact maken met de geleverde zaken; – vervuiling of slijtage als gevolg van geen of onvoldoende onderhoud c.q. reiniging. e. de door OBINION gehanteerde gebruiksvoorschriften, montage-instructies en/of andere voorschriften of adviezen niet (correct) zijn nageleefd door opdrachtgever; f. de door OBINION geleverde zaken zijn blootgesteld aan natuurlijke en/of chemische invloeden en/of open vuur; g. de door OBINION geleverde zaken zijn blootgesteld aan een abnormale fysieke of elektrische belasting; h. de door OBINION geleverde zaken worden gebruikt voor verhuur.

13.5 Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering of op zaken en/of materialen die door opdrachtgever zijn voorschreven, danwel door of namens opdrachtgever zijn aangeleverd. Voorts wordt geen garantie gegeven op keuringen of reparaties van zaken van opdrachtgever.

13.6 Een door OBINION overeengekomen garantie op door OBINION verkochte en geleverde zaken wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, verleend voor een periode van 12 maanden na oplevering van de door OBINION geleverde zaken, met dien verstande dat bij deelleveringen van zelfstandig werkende delen, de garantietermijn gaat lopen vanaf de oplevering, danwel ingebruikname van het betreffende zelfstandig werkende deel. Indien de door OBINION geleverde zaken worden gebruikt in een dag- en nachtbedrijf (continubedrijf), is de in het voorgaande omschreven garantietermijn beperkt tot een periode van 6 maanden. Een overeengekomen garantie op door OBINION geleverde diensten, waaronder begrepen alle in het kader van de overeengekomen dienstverlening geleverde zaken, wordt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, eveneens verleend voor een periode van 12 maanden, respectievelijk 6 maanden indien de diensten worden verleend aan een dag- en nachtbedrijf (continubedrijf). De garantieperiode vangt aan op de factuurdatum, vermeld op de eerste factuur betreffende de overeengekomen diensten, waaronder begrepen alle in het kader van de overeengekomen dienstverlening geleverde zaken.

13.7 Ongeacht het bepaalde in artikel 13.4. wordt de in artikel 13.6 genoemde garantie, ook indien deze in de aanbieding of opdrachtbevestiging wordt genoemd, in geen geval verleend, althans vervalt deze, indien: a. tussen OBINION en opdrachtgever geen schriftelijk onderhoudscontract tot stand is gekomen; b. de opdrachtgever toerekenbaar tekortkomt en/of tekort is gekomen in de nakoming van één of meer uit de in artikel 13.7 sub a. bedoelde onderhoudsovereenkomst voortvloeiende verbintenissen;

13.8 Door herstel en/of vervanging van een door OBINION geleverde zaak en/of verrichte dienst, om welke reden dan ook, vangt geen nieuwe garantietermijn aan.

13.9 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van OBINION heeft voldaan.

14. Wijzigingen in de te leveren zaken of diensten

14.1 Wijzigingen in de door OBINION op grond van een overeenkomst te leveren zaken of diensten resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

14.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van 11 de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

14.3 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag OBINION bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

14.4 Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van OBINION kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

15. Slotbepalingen

15.1 Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden tevens beschouwd elektronische verklaringen en/of verklaringen.

15.2 Rechten, verplichtingen of vorderingen van de opdrachtgever jegens OBINION zijn (zowel verbintenis- als goederenrechtelijk) niet vatbaar voor overdracht, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OBINION.

15.3 De opdrachtgever zal OBINION op de hoogte houden van de juiste NAW-gegevens van de opdrachtgever en OBINION onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAW-gegevens van de opdrachtgever.

15.4 Aanbiedingen van en overeenkomsten met OBINION worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is op aanbiedingen van en overeenkomsten met OBINION niet van toepassing.

15.5 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.

15.6 Indien OBINION een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.